Rubh’ an Dùnain
Rannsaich làrach eachdraidheil Rubh’ an Dùnain
English Gàidhlig
Rubh’ an Dùnain

Sluagh-ùr

Tha Gòrdan Mack, deasaiche an làraich-lìn, a’ cur an cèill lèirsinn airson Rubh’ an Dùnain san àm ri teachd agus a’ mìneachadh mar a thàinig beachd air a stèidheachadh mar choimhearsnachd air-loidhne gu bith.(Chaidh dreach den artaigil seo fhoillseachadh an toiseach le Associated Clan MacLeod Societies nam bloga air-loidhne san t-Sultain 2019).

Beatha ùr do choimhearsnachd trèigte san Eilean Sgitheanach.

Corra uair, dìreach uair no dhà ’s dòcha ann am beatha duine, tha thu a’ faighinn cothrom a dhol gu àite air leth. Àite a tha a’ giùlain faireachadh nam mìltean bhliadhnaichean a chaidh seachad; àite far a bheil eachdraidh air làrach fhàgail san ùir agus air na creagan; àite far a bheil e do-dhèante gun tighinn fo bhuaidh iongantach tìm. Dhòmhsa, ’s e Rubh’ an Dùnain an t-àite sin.

Rubha iomallach, fàs, anns nach robh suim aig daoine fad faisg air 160 bliadhna, air fhàgail aig caoraich, dòbhrain, an iolaire agus am fàsgadan, far a bheil an dealbh-tìre a’ toirt buaidh air anam Ceilteach is Gàidhealach.

Ann an 2015 stèidhich aon teaghlach beag, sliochd Iain Duibh MhicAsgaill, ceannard Chloinn ’ic Asgaill san t-seachdamh linn deug agus prìomh fhear-tac air fearann MhicLeòid air taobh siar an Eilein Sgitheanaich, an làrach-lìn seo ann an oidhirp chan e a-mhàin mothachadh fèin-aithne agus cleamhnas a chumail a’ dol ach cuideachd rannsachadh leantainneach mu dachaidh an sinnsrean a bhrosnachadh. Nas cudromaiche, bha iad airson sìol coimhearsnachd ùr a chur san àite àlainn seo.

Lèirsinn airson àm ri teachd

Tha an làrach air moladh fhaighinn bho air feadh an t-saoghail agus tha na mìltean air tadhal oirre. Ach, airson cumail a’ fàs agus a’ soirbheachadh, feumaidh coimhearsnachd sam bith, a dh’aindeoin a bhith làidir agus misneachail, càirdeas agus taic a’ dol air adhart. An-diugh tha lèirsinn aig Clann ’ic Asgaill Rubh’ an Dùnain airson an fhearann dhìomhair seo a tha nise clàraichte gu foirmeil mar aon de na Carraighean Eachdraidheil as ùire a tha ann an Alba. Tha iad a’ creidsinn gu faodadh àite ro-innleachdail ùr a bhith aig Rubh’ an Dùnain, a chaidh a thaghadh le Clann ’ic Asgaill, luchd-faire nan costaichean is geàird dùthchasach Triathan Chloinn ’ic Leòid, chionns gu robh a shuidheachadh mar àite-dìon cho cudromach, mar choimhearsnachd nuadh san aona linn fichead.

Tha an Comann a’ coimhead air an làraich seo mar chatailist airson coimhearsnachd ùr air-loidhne a chur air an rubha le luchd-còmhnaidh mas fhìor a dh’fhaodadh a bhith nan luchd-saidheans, nan arc-eòlaichean, luchd-eachdraidh, luchd-ealain, luchd-ciùil, clann sgoile, buill de shliochd nan teaghlaichean Sgitheanach thall thairis, seòladairean Lochlannach – gu dearbha duine sam bith aig a bheil ùidh ann am beatha, eachdraidh agus tuigse fhaighinn air na h-eileanan. Tha tiotal-obrach air – Caraidean Rubh’ an Dùnain – agus tha an Comann dhen bheachd gu bheil an coimeasgadh sònraichte de dh’eachdraidh agus eòlas-dùthcha, cultar agus dualchas a’ tairgsinn:

 • Dòigh air buntainneas eachdraidh ri dealbh-tire co-aimsireil a thaisbeanadh, a’ coileanadh cuid de na prìomh amasan aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba;
 • Dh’fhaodadh e a bhith na àite-fiosrachaidh susbainteach airson ionnsachadh mu thraidiseanan nan Gàidheal bho thogail eathraichean gu cànan is cultar;
 • Slatan-tomhais maoin carthannais a choileanadh;
 • Goireasan cudromach a thairgsinn do a luchd-còmhnaidh mas fhìor aig iomadh ìre;
 • Eadar-obrachadh air meadhanan sòisealta a leasachadh ’s a sgaoileadh;
 • Cuideachadh le àireamh luchd-tadhail air carragh luachmhor ach fìnealta a chumail fo smachd ach fhathast a’ brosnachadh ùidh luchd-turais ann an Taobh Siar na Gàidhealtachd.
 • Tha am pròiseact seo cus dha Comann beag fèin-thaiceil a tha airson cumail a’ dol gu ìre mhòir mar bhuidheann teaghlaich. Tha e ag aithneachadh ge-tà gum bi feum air obair chruaidh, tosgaire dealasach, luchd-obrach saor-thoileach agus maoin as ùr airson coimhearsnachd ùr a chruthachadh. Agus tha an teaghlach airson ùine agus oidhirp a chur ri Caraidean Rubh’ an Dùnain a stèidheachadh le:

 • prìomh luchd-ùidh a chomharrachadh agus a dhol an sàs leotha;
 • cuideachadh le stiùireadh a thaobh sgioba riaghlaidh agus structar obrachaidh a chruthachadh;
 • cuideachadh le cosgaisean cur air chois mas fheudar (ged a tha ar maoin cuibhrichte);
 • a’ coimhead thairis air eadar-ghluasad rianachas na làraich;
 • cuideachadh le follaiseadh mar a bhiodh iomchaidh;
 • lìbhrigeadh dealas.
 • Tha an sireadh airson tosgaire agus luchd-taice a’ tòiseachadh. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri ur beachdan no ur molaidhean fhaighinn – agus ri cluinntinn bho saor-thagraichean dealasach. Faodaidh sibh ur BEACHDAN A CHUR GU H-ÌOSAL no taic a thairgsinn do Charaidean Rubh’ an Dùnain and AN SEO.

  Dè a chanas tu?

   

   

  Loading